Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Vijveraccent: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten/zaken of diensten van Vijveraccent wordt gesloten.

Artikel 2 Geldigheid.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Vijveraccent en een klant/opdrachtgever waarop Vijveraccent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het aangaan van een overeenkomst met Vijveraccent voor het leveren van goederen of diensten gaat de klant/opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij Vijveraccent om en of andere reden van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Vijveraccent is slechts aan aanbiedingen en offertes geboden indien de aanvaarding hiervan door de klant/opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Vijveraccent kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant/opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vijveraccent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vijveraccent anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vijveraccent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant/opdrachtgever van het aanbod door Vijveraccent.

Artikel 5 Betaling en levering.
1. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door Vijveraccent uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Op sommige zaken zit een wettelijk bepaalde verwijderingsbijdrage.
2. De klant/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aangeboden worden.
3. Indien Vijveraccent een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn heeft de klant/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Vijveraccent behoud zich het recht, indien een of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk met betrekking tot die zaak of zaken die niet leverbaar zijn te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs, na overleg.
4. Vijveraccent is echter nimmer aansprakelijk voor door de klant/opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering zijdens Vijveraccent.

Artikel 6 Garantie.
1. Indien op de door Vijveraccent geleverde zaken door de producent/fabrikant een garantie is verleend neemt Vijveraccent uitsluitend op zich om, ingeval door de klant een beroep wordt gedaan op de fabrieksgarantie, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. Indien het naar oordeel van de producent niet mogelijk is om de zaken onder haar gestelde garantievoorwaarden te kunnen repareren/vervangen dan zal Vijveraccent gerechtelijk zijn om de door de producent gemaakte kosten van reparaties/vervanging bij de klant in rekening te brengen. Op niet door de producent gegarandeerde zaken zal Vijveraccent geen garantie verlenen.
2. Vijveraccent verschaft de klant bij aankoop een factuur. Deze factuur dient in alle gevallen samen met het garantiebewijs te worden overhandigd aan Vijveraccent indien er een beroep wordt gedaan op fabrieksgarantie.

Artikel 7 Retourzendingen.
1. Voor alle artikelen geldt een 7 dagen “omruilgarantie”. Als een artikel niet aan de wensen van de klant/opdrachtgever voldoet kan dit binnen 7 dagen na aankoop omgeruild worden voor een ander artikel uit ons assortiment van dezelfde waarde, of voor een tegoedbon ter waarde van het desbetreffende bedrag. Deze tegoedbon is niet tegen geld inwisselbaar. De klant/opdrachtgever kan op de “omruilgarantie” geen beroep doen indien:
A. De klant de goederen heeft verwaarloosd
B. De klant wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, zoals zelf uitgevoerde reparaties of het afknippen van stekkers.
C. Bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde netspanning, beschadiging door inwerkend vocht, blikseminslag of andere van buiten komen oorzaken of onheilen.
D. Indien de goederen niet op gebruikelijke- of in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
E. Indien de goederen worden gebruikt met, of aangesloten worden op verkeerde accessoires of onderdelen.
F. Indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Vijveraccent geleverde zaken en diensten blijven eigendom van Vijveraccent totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, Reclames.
1. De klant/opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant/opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Vijveraccent te worden gemeld. Dit met gelijktijdige overhandiging van het garantie/aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk danwel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant/opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Vijveraccent met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Vijveraccent gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, incl. administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien in gevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant/opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst klant/opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Vijveraccent.

Artikel 10 Prijsverhoging.
Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking/bestelling en levering van de zaken de inkoopprijs, belastingen, invoerrechten, de wisselkoers of een der andere kostprijs bestanddelen wordt verhoogd heeft Vijveraccent het recht die verhoging aan de klant/opdrachtgever door te rekenen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid.
1. Wanneer de producent/fabrikant van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Vijveraccent beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel teruggave van de koopprijs.
2. Onverminderd het bovenstaand is Vijveraccent niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant/opdrachtgever.

Artikel 12 Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vijveraccent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vijveraccent niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van Vijveraccent worden daaronder inbegrepen.
2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een gebeurtenis die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
3. Vijveraccent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vijveraccent haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Geschillen.
Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien het geschil behoort tot de competentie van de rechtbank is de rechtbank te Breda bij uitsluiting bevoegd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 14 Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Vijveraccent en de klant/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Privacy statement.
1. De gegevens van klant/opdrachtgever worden nimmer aan derden verstrekt.
2. De gegevens van klant/opdrachtgever worden opgeslagen in een database en slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en levering van goederen.

Artikel 16 Wijzing en vindplaats van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Voor het laatst bewerkt op 19-1-2015